Sprendimas tavo verslui !
Leidiniai / Dokumentų šablonai

Ketvirtadienis, 22 birželio 2017 12:26

DK NAUJOVĖS NUO 2017-07-01

Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

 

LRS įstatymai nuo 2017-07-01

1. Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas (DKPĮĮĮ) (Įsigalios nuo 2017-07-01) 2016-09-19, Teisės aktų registras, 2016, Nr.: 2016-23709

2. Pakeitimas: Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas (Įsigalios nuo 2017-07-01) Keičiamas aktas: 1996 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas 2017-05-04, Teisės aktų registras, 2017, Nr.: 2017-07550

3. Pakeitimas: Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-1904 pakeitimo įstatymas (Įsigalios nuo 2017-07-01) Keičiamas aktas: 2003 Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymas 2016-07-05, Teisės aktų registras, 2016, Nr.: 2016-18826

4. Pakeitimas: Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 1, 2, 3, 9, 10, 12, 13, 16, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 44 straipsnių, V skyriaus ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo V-1 skyriumi įstatymas (Įsigalios nuo 2017-07-01) Keičiamas aktas: 2003 Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 2016-09-19, Teisės aktų registras, 2016, Nr.: 2016-23712

5. Pakeitimas: Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymas (Įsigalios nuo 2017-07-01) Keičiamas aktas: 2002 Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas 2016-07-05, Teisės aktų registras, 2016, Nr.: 2016-18829

I Naujas DK- pagrindiniai akcentai-keičiasi:

 • atostogų skaičiavimo tvarka
 • darbo laiko apskaita
 • darbo sutarčių rūšys
 • terminuotų darbo sutarčių reglamentavimas
 • Kvalifikuoto darbo apmokėjimas
 • Darbo sutarties vykdymas
 • Įspėjimo terminai

II Naujas DK- pagrindiniai akcentai-keičiasi:

 • Atleidimo pagrindai
 • Išeitinės kompensacijos
 • Ginčų sprendimas
 • Darbuotojų atstovavimas
 • Darbuotojų garantijos

Atostogos:

 • Nuo 2017-07-01 kasmetinės atostogos bus suteikiamos darbo dienomis:
 • 20 darbo dienų, kai dirbama 5 dienas per savaitę;
 • 24 darbo dienos, kai dirbama 6 dienas per savaitę.
 • Nepilnamečiams, neįgaliems, vieniems, auginantiems vaikus iki 14 m. bei auginantiems neįgalius vaikus iki 18 metų:
 • 25 darbo dienos, kai dirbama 5 dienas per savaitę
 • 30 darbo dienų, kai dirbama 6 dienas per savaitę.
 • Atsitinkamos profesijoms pagal Vyriausybės nustatytą tvarką.
 • Laikino nedarbingumo atveju, atostogos nebus pratęsiamos kaip pagal senąjį DK.
 • Jei susirgsite kasmetinių atostogų laikotarpiu, atostogauti ilgiau negalėsite, grįžę į darbą turėsite susitarti su darbdaviu dėl kasmetinių atostogų perkėlimo kitu laiku.

Pavyzdys- Vaidai buvo suteiktos kasmetinės atostogos nuo 2017-07-03 iki 2017-07-20. Vaida sirgo laikotarpiu nuo 2017-07-07 iki 2017-07-14. Vaida darbe privalo būti 2017-07-20.

Atostogos- kas nesikeičia:

 • Išlieka reikalavimas 1 kartą atostogauti ne mažiau kaip 10 darbo dienų;
 • Prieššventinę dieną dirbsime 1 valanda trumpiau
 • Mamadieniai/tėvadieniai
 • Neturintiems mamadienių pusė darbo dienos rugsėjo 1 d. (iki 14 m.)

Kitos atostogos:

 • Nemokamos atostogos suteikiamos darbuotojui ir darbdaviui sutarus, išskyrus atskirus atvejus, kai darbdavys privalo suteikti prašomas nemokamas atostogas DK nustatyta tvarka (137 str.).
 • Tėvystės atostogos galės būti suteiktos per 3 mėnesius nuo vaiko gimimo.
 • Atsiranda Kūrybinės atostogos iki 12 mėnesių meno kūriniui, mokslo darbui sukurti.
 • Visų kitų tikslinių atostogų suteikimas iš esmės nesikeičia.
 • Atsiranda mokymų atostogų dalinis apmokėjimas (asmuo turi dirbti ne trumpiau kaip 5 metus pas tą patį darbdavį, ir jam, jei mokysis ne mažiau kaip 10 dienų į metus, bus apmokėta ne mažiau kaip pusė jo VDU –iš esmės max – už 5 jo darbo dienas)

Suminė darbo laiko apskaita ir kiti darbo laiko ypatumai:

 • Suminė darbo laiko apskaita įvedama esant būtinumui;
 • Laikotarpis ne daugiau kaip 3 mėnesiai (buvo 4);
 • Maksimalus darbo laikas per savaitę 52 val. (buvo 48)
 • Naktinio darbo laiko apskaitinis laikotarpis 3 mėnesiai (nebuvo)
 • Maksimalus darbo laikas su papildomu darbu ir viršvalandžiais 60 val. per savaitę (buvo 12 val. į dieną)

Darbo režimai

1.nekintanti darbo diena/darbo dienos per savaitę

2.suminė darbo laiko apskaita

3.lankstus darbo grafikas

4. suskaidytos darbo dienos laiko režimas

5.individualaus darbo laiko režimas

Buvo tik 2: 8 val. darbo dienos trukmė arba suminė darbo laiko apskaita.

Darbo sutarčių rūšys

1) neterminuota darbo sutartis;

2) terminuota darbo sutartis;

3) laikinojo darbo sutartis;

4) pameistrystės darbo sutartis;

5) projektinio darbo sutartis;

6) darbo vietos dalijimosi darbo sutartis;

7) darbo keliems darbdaviams sutartis;

8) sezoninio darbo sutartis

Naujos darbo sutarčių rūšys

 • pameistrystės darbo sutartis (tik terminuota ir tik iki 6 mėnesių);
 • projektinio darbo sutartis (tik terminuota- projektui atlikti iki 2 arba iki 5 metų);
 • darbo vietos dalijimosi darbo sutartis (ne mažiau kaip 2 darbuotojai dalijasi ta pačia darbo vieta);
 • darbo keliems darbdaviams sutartis (ne mažiau kaip 2 darbdaviai naudojasi 1 darbuotojo paslaugomis).
 • Nenauja- laikinojo darbo sutartis (ir terminuota ir neterminuota, max terminuotos – 3 metai.)

Terminuotos darbo sutartys

Darbdaviai turi teisę sudaryti terminuotas darbo sutartis ir nuolatinio pobūdžio darbams, bet ne daugiau kaip 20 procentų visų darbo sutarčių.

Darbo sutarties terminas neturi viršyti 2 metų, išskyrus kai priimamas į laikinai negalinčio eiti darbuotojo pareigas.

Jei darbuotojas dirba pagal terminuotas darbo sutartis, tačiau jo darbo funkcijos skirtingos, tokių sutarčių bendras terminas negali viršyti 5 metų.

Terminuota sutartis pasibaigia suėjus terminui.

Terminuota tampa neterminuota sutartimi, jei pasibaigus sutartam terminui darbuotojas dirba nors vieną darbdavio administracijos darbo dieną.

Jei terminuotas sutartis tęsiasi ilgiau kaip 1 metus, darbdavys privalo pranešti apie sutarties pasibaigimą prieš 5 dienas, o jei ilgiau kaip 3 metus - prieš 10 d. jei šios pareigos neįvykdys, privalės darbuotojui mokėti kompensaciją atitinkamai už riek dienų , kiek pavėlavo priminti apie darbo sutarties pasibaigimą (su išimtimi).

Jei darbo sutartis tęsiasi ilgiau kaip 2 metus, išmokama 1 mėnesio kompensacija.

Darbdavys privalo mokėti dvigubą - 3,2 procentų nedarbo įmoką už terminuotus darbuotojus.

Kvalifikuotas darbas

141 str. Nustato, kad MMA galima mokėti tik už nekvalifikuotą darbą – visiems kitiems privalu mokėti daugiau.

Darbuotojai, uždirbantys daugiau nei 2 VDU turi teisę tartis su darbdaviu dėl kitokių nei DK nustatytų imperatyvių sąlygų, išskyrus:

 1. Dėl minimalaus poilsio laiko ir maksimalaus darbo laiko;
 2. Dėl MMA (nors jei uždirba daugiau nei 2VDU, tai kaip ir neaktualu);
 3. Darbuotojų sauga ir sveikata
 4. Nediskriminavimo ir lyčių lygybės principų
 5. Darbo sutarties sudarymu ir pasibaigimu

Darbo sutarties vykdymas

Kelių darbo sutarčių vieno darbuotojo su vienu darbdaviu nebeliks – bus papildomas darbas arba papildomos funkcijos, už kurias turėtų būti apmokama pagal susitarimą.

Darbuotojas , išdirbęs daugiau kaip 3 metus, turi teisę prašyti leisti dirbti ne visą darbo laiką (pvz. – 4 val. į dieną arba 3 dienas į savaitę). Prašyti leisti dirbti ne visą darbo laiką galima ne ilgiau kaip 12 mėnesių. Darbdavys gali atsisakyti tenkinti tokį prašymą tik dėl svarbių priežasčių.

Abi šalys gali prašyti keisti būtinąsias darbo sutarties sąlygas. Sutrumpėja terminas – 5 darbo dienos (buvo 30). Būtinosios sąlygos : darbo vieta, darbo apmokėjimas ir darbo funkcijos. Keisti sąlygas darbdavio iniciatyva galima tik su raštišku darbuotojo sutikimu.

Darbuotojo nesutikimas mažinti jo darbo užmokestį negali būti laikomas teisėta atleidimo priežastimi.

ĮSPĖJIMAI:

 • Darbo sutartis nutraukiama įspėjus darbuotoją prieš 1 mėnesį, o jei darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vieni metai – prieš dvi savaites.
 • Šie įspėjimo terminai dvigubinami (*2) darbuotojams, kuriems iki valstybės socialinio draudimo senatvės pensinio amžiaus likę mažiau kaip 5 metai, ir trigubinami (*3)darbuotojams, kurie augina vaiką (įvaikį) iki keturiolikos metų, neįgaliems darbuotojams ir darbuotojams, kuriems iki senatvės pensinio amžiaus liko mažiau kaip dveji metai.
 • Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių.
 • Neterminuota darbo sutartis ir terminuota sutartis, sudaryta ilgesniam kaip 1 mėnesio laikotarpiui, gali būti nutraukta darbuotojo raštišku pareiškimu, apie tai įspėjus darbdavį ne vėliau kaip prieš 20 kalendorinių dienų.

Atleidimo pagrindai (darbuotojo iniciatyva)

Darbo sutartis gali būti nutraukta darbuotojo rašytiniu pareiškimu, apie tai įspėjus darbdavį ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas, jeigu:

 1. darbuotojo prastova ne dėl darbuotojo kaltės tęsiasi ilgiau kaip 30 dienų iš eilės arba jeigu ji sudaro daugiau kaip 45 dienas per paskutinius 12 mėnesių;
 2. darbuotojui 2 mėnesius iš eilės ir daugiau nemokamas visas jam priklausantis darbo užmokestis (mėnesinė alga) arba jeigu darbdavys ilgiau kaip du mėnesius iš eilės nevykdo savo įsipareigojimų, kuriuos nustato darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančios darbo teisės normos;
 3. darbuotojas negali tinkamai atlikti savo darbo funkcijos dėl ligos ar neįgalumo arba dėl to, kad namuose slaugo šeimos narį, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis;
 4. pagal neterminuotą darbo sutartį dirbantis darbuotojas sukako įstatymų nustatytą senatvės pensijos amžių ir įgijo teisę į visą senatvės pensiją dirbdamas pas tą darbdavį.

Atleidimo pagrindai (darbdavio iniciatyva)

 1. Darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės (taikomi minėti įspėjimo terminai bei išeitinės išmokos);
 2. Darbdavio iniciatyva, kai yra darbuotojų kaltė (atleidžiami be įspėjimo ir palengvinama drausminio nusižengimo tyrimo procedūra);
 3. Darbdavio valia (įspėja prieš 3 darbo dienas ir išmoka 6 mėnesių kompensaciją).

Kiti atleidimo pagrindai

1. Darbo sutarties nutraukimas, nesant nei vienos iš jų valios (kai atimama atitinkama teisė (vairuotojo pažymėjimas), nuteisiamas kalėti, grąžinamas kitas darbuotojas ir pan. ).

Esant vienam iš šių pagrindų darbo sutartys nutraukiamos be įspėjimo:

2. Mirus darbdaviui – fiziniam asmeniui, arba darbuotojui.

3. Darbdavio bankroto atveju.

Išeitinės kompensacijos

Darbo sutarčiai pasibaigus darbuotojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių ir darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės, darbuotojui išmokama 2 mėnesių kompensacija, o jei dirbo mažiau nei 1 metus – 1 mėnesio kompensacija.

Išimtys:

 • darbdavio valia – 6 mėnesių kompensacija;
 • Darbuotojo prašymu be svarbių priežasčių-0
 • Darbdavio iniciatyva, dėl darbuotojo kaltės- 0
 • Kai nėra šalių valios- 1 mėnesio kompensacija, o jei dirbo trumpiau nei 1 metus- 2 savaičių kompensacija (kai dėl sveikatos negali dirbti, kai į pareigas grąžinamas neteisėtai atleistas darbuotojas, kai darbo sutartis prieštarauja įstatymams ir nėra galimybių jų ištaisyti)

Išeitinės kompensacijos/ilgalaikio darbo išmoka

Sumažinamos išeitinės kompensacijos, tačiau sukuriamas naujas išmokų mechanizmas- Ilgalaikio darbo išmokų fondas, kurį administruoja Fondo valdybos Alytaus skyrius.

Teisę gauti ilgalaikio darbo išmoką turi darbuotojas, kuris nepertraukiamai dirbo darbdaviui ilgiau kaip 5 metus ir buvo atleistas darbdavio iniciatyva, nesant darbuotojo kaltės.

Išmoka pradedama mokėti po 3 mėnesių po atleidimo, jei darbuotojas nesudarė naujos sutarties su tuo pačiu darbdaviu.

Išmokos dydis: 1 mėnesio darbuotojo VDU, jei dirbo nuo 5 iki 10 metų;

2 mėnesių VDU, jei dirbo nuo 10 iki 20 metų;

3 mėnesių VDU, jei dirbo daugiau nei 20 metų.

Ginčų sprendimas

Darbo ginčus dėl teisės (individualius darbo ginčus) nagrinėja:

 • Darbo ginčų komisija;
 • Teismas
 • Komercinis arbitražas.

Ženkliai išplėsta Darbo ginčų komisijų kompetencija, pavedant joms nagrinėti ir nušalinimo nuo darbo (per 3 mėnesius), atleidimo iš darbo teisėtumo (per 1 mėnesį) bei kolektyvinių darbo ginčų bylas dėl teisės, kai kyla ginčas tarp darbdavių ir darbuotojų atstovų dėl susitarimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

Darbo ginčai šioje institucijoje nagrinėjami nemokamai ir bylinėjimosi išlaidos nepriteisiamos.

Teismas nagrinėja:

 • darbo ginčus dėl teisės, kai šie jau buvo išnagrinėti Darbo ginčų komisijoje, ar jos nepriimti.
 • Darbo ginčų komisijos sprendimai nėra apeliacijos dalykas, todėl teismas nagrinėja skundus iš esmės.
 • Tik Teismas nagrinėja darbo ginčus dėl teisės, susijusius su streiku ir lokautu.

Naujovė: Kai darbdavys nevykdo darbo ginčų komisijos arba teismo sprendimo ar nutarties, darbuotojo prašymu darbo ginčų komisija priima sprendimą skirti darbdaviui iki 500 eurų baudą už kiekvieną praleistą savaitę nuo sprendimo (nutarties) priėmimo dienos iki įvykdymo dienos, bet ne ilgiau kaip už šešis mėnesius. Bauda priteisiama darbuotojo naudai.

Darbuotojų atstovavimas

Darbuotojų atstovais laikomi profesinė sąjunga, darbo taryba ar darbuotojų patikėtinis.

PROFESINĖ SĄJUNGA- atstovauja tik savo nariams, gina juos individualiuose darbo ginčuose;

Kolektyvinės derybos, kolektyvinių sutarčių sudarymas ir kolektyvinių darbo ginčų dėl interesų inicijavimas yra išimtinė profesinių sąjungų teisė.

Darbo tarybos ir darbuotojų patikėtinis atstovauja visus dirbančiuosius.

DARBO TARYBA- darbdavio iniciatyva privalo būti sudaryta 3 metams, kai vidutinis darbdavio darbuotojų skaičius yra 20 ir daugiau darbuotojų.

Darbo tarybos neprivalu sudaryti, jei darbovietės lygmeniu veikia profesinė sąjunga ir 1/3 darbuotojų yra profesinės sąjungos nariai. Tokiu atveju visas darbo tarybos teises ir pareigas perima profesinė sąjunga.

Darbuotojų patikėtinis renkamas visuotiniame darbuotojų susirinkime, kai darbdavio darbuotojų yra mažiau nei 20.

Darbuotojų garantijos

Kai abejojama dėl darbo santykius reglamentuojančių sutarčių sąlygų, jos aiškinamos darbuotojų naudai.

Socialiai jautresnėms grupėms ilgesni įspėjimo terminai, pirmenybė pasirinkti kasmetinių atostogų laiką, ilgesnės kasmetinės atostogos.

Įtvirtinamas nediskriminavimo lyties atžvilgiu principas: darbdaviai turės parengti darbo apmokėjimo sistemą, už lygiavertį darbą tiek vyrui , tiek moteriai turės būti mokamas toks pat atlyginimas.

Įtvirtinamas naujas principas- darbuotojo profesinio tobulėjimo siekio gerbimas. Darbdavys privalės apmokyti tiek, kiek reikia jo funkcijai atlikti ir už tai negalės prašyti kompensacijos.

1.Darbo sutartis su nėščia darbuotoja jos nėštumo laiku ir iki jos kūdikiui sukaks 4 mėnesiai gali būti nutraukta šalių susitarimu, jos iniciatyva, jos iniciatyva išbandymo metu, nesant darbo sutarties šalių valios, taip pat kai baigiasi terminuota darbo sutartis suėjus jos terminui. Darbuotojos nėštumo faktas patvirtinamas darbdaviui pateikus gydytojo pažymą apie nėštumą.

2. Nuo darbdavio sužinojimo apie darbuotojos nėštumą dienos, iki jos kūdikiui sukaks 4 mėnesiai, darbdavys negali įspėti nėščios darbuotojos apie būsimą darbo sutarties nutraukimą ar priimti sprendimą nutraukti darbo sutartį kitais, pagrindais. Jeigu šiuo laikotarpiu atsirado pagrindas nutraukti darbo sutartį, nėščia darbuotoja gali būti įspėta apie darbo sutarties nutraukimą ar sprendimas nutraukti darbo sutartį gali būti priimtas tik šiam laikotarpiui pasibaigus. Jeigu darbuotojai yra suteikiamos nėštumo ir gimdymo atostogos arba atostogos vaikui prižiūrėti laikotarpiu, iki jos kūdikiui sukaks 4 mėnesiai, darbo sutartį galima nutraukti tik šioms atostogoms pasibaigus.

3. Su darbuotojais, auginančiais vaiką (įvaikį) iki trejų metų, darbo sutartis negali būti nutraukta darbdavio iniciatyva, jeigu nėra darbuotojo kaltės (šio kodekso 57 straipsnis). Su darbuotojais, esančiais nėštumo ir gimdymo, tėvystės ar vaiko priežiūros atostogose, darbo sutartis negali būti nutraukta darbdavio valia (šio kodekso 59 straipsnis).

4. Draudžiama atleisti iš darbo darbdavio iniciatyva nesant darbuotojo kaltės ar darbdavio valia darbuotoją, pašauktą atlikti privalomąją karo tarnybą arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą.

Nedarbo išmokos

Teisę gauti išmoką įgyja asmenys (visi buvę DS, VT, užsienin deleguotųjų sutuoktiniai, vienas iš tėvų kol vaikui sukaks 3 metai, neįgalaus asmens globėjas, karo prievolininkai ir asmenys, atliekantys alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, IĮ savininkai MB nariai ir ŪB tikrieji nariai) turintys 12 mėnesių stažo per 30 mėn.

Privalomąją karo tarnybą baigę ir įgiję pradinį karinį parengtumą per 6 mėnesius.

Pradedama mokėti 8 dieną nuo įsiregistravimo, išskyrus, kai asmenys buvo atleisti dėl jų kaltės (mokama po 3 mėnesių) arba gavo išeitinės kompensacijas (po tiek mėnesių kiek skirta kompensacija)

Nedarbo išmoka - 9 mėnesių

Išmokos dydis iš dviejų dalių:

Pastoviosios – 30 % MMA

Kintamosios :

1) 1–3 nedarbo draudimo išmokos mokėjimo mėnesį – 50 procentų apdraustojo vidutinių mėnesinių draudžiamųjų pajamų;

2) 4–6 nedarbo draudimo išmokos mokėjimo mėnesį – 40 procentų apdraustojo vidutinių mėnesinių draudžiamųjų pajamų;

3) 7–9 nedarbo draudimo išmokos mokėjimo mėnesį – 30 procentų apdraustojo vidutinių mėnesinių draudžiamųjų pajamų.

Nedarbo išmoka negali būti didesnė nei 75 % užpraeito ketvirčio VDU.

Nedarbo išmokos mokėjimas sustabdomas, kai sustabdomas bedarbio statusas. Kai išnyksta aplinkybės (pvz. dalyvauja įdarbinimo priemonėse įsidarbina iki 6 mėnesių terminui), dėl kurių buvo sustabdytas bedarbio statusas, nedarbo išmokos mokėjimas tęsiamas.

Nedarbo išmokos mokėjimas nutraukiamas, kai bedarbio statusas panaikinamas (pvz. įsidarbina ilgesniam nei 6 mėnesių terminui ar atnaujina įmonės veiklą).

Nutrauktos išmokos mokėjimas gali būti atnaujintas 1 kartą ir ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo išmokos nutraukimo.

Nedarbo išmokos pratęsimo išimtys:

Pratęsiama 2 mėnesiams mokama išmoka, jei bedarbiui po paskutinio išmokos mokėjimo iki pensijinio amžiaus liko 5 metai.

Pratęsiama ne ilgiau kaip 30 dienų asmeniui, kuris sirgo;

Pratęsiama moterims, kurioms suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos laikotarpiui, atitinkančiam motinystės išmokos nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu mokėjimo trukmę;

Pratęsiama iki 14 d. asmenims savanoriškai besigydantiems nuo priklausomybių.

Taisyklė – mokama viena išmoka, išskyrus, jei asmuo gauna našlių, našlaičių ir maitintojo netekimo pensijas, kompensacijas už ypatingas darbo sąlygas, šalpos pensijas, gaunamas už kitus asmenis. Jei kitos gaunamos išmokos dydis mažesnis, mokamas skirtumas.

Dalinio darbo išmoka

Teisę į dalinio darbo išmoką turi apdraustieji, kuriems Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka darbdavys savo sprendimu nustato dalinį darbą.

Dalinio darbo išmoka mokama ne ilgiau kaip 3 mėnesius.

Dalinio darbo išmokos dydis skaičiuojama kaip ir nedarbo išmoka ir yra proporcingas sumažintam darbo laikui, kuris gali būti mažinamas ne daugiau kaip 50 procentų.

Dalinio darbo išmokos mokėjimo laikotarpiai įskaitomi į nedarbo draudimo išmokos mokėjimo laikotarpius.

Kiti pakeitimai

Ilgalaikio darbo išmokos apmokestinamos GPM.

Keičiasi įmokų tarifai: biudžetinės įstaigos bendrai už neterminuotai priimtą darbuotoją mokės 30,5 procento įmokų, už terminuotą – 32,1 procentą. Kitiems draudėjams įmokų tarifas padidės 0,5 procento dėl ilgalaikio darbo įmokos.

Per liepos mėnesį visi draudėjai privalės pateikti Sodrai TDS formą apie terminuotas sutartis.

Šaltinis: www.sodra.lt

Skaityti 4514 kartai