Sprendimas tavo verslui !
Leidiniai / Dokumentų šablonai

Koks įstatymas reglamentuoja mažųjų bendrijų veiklą?

Mažųjų bendrijų steigimą, valdymą, veiklą, pertvarkymą, pabaigą nustato Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymas.

Daugiau informacijos apie mažosios bendrijos steigimą galima rasti Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos interneto svetainės skiltyje „Verslumo skatinimas" paspaudus nuorodą „Mažoji bendrija“.

Kokie įstatymai reglamentuoja mažųjų bendrijų apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą?

Tvarkydamos apskaitą ir sudarydamos finansines ataskaitas, mažosios bendrijos vadovaujasi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo ir Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatomis.

Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad mažųjų bendrijų finansinių ataskaitų rinkinio sudėties ir sudarymo reikalavimus nustato verslo apskaitos standartai, jeigu finansinės ataskaitos sudaromos pagal verslo apskaitos standartus.

Kokie verslo apskaitos standartai reglamentuoja mažųjų bendrijų apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą?

Mažųjų bendrijų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio sudėties, turinio ir sudarymo reikalavimus nustato 38-asis verslo apskaitos standartas „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos“.

Pagal šį standartą mažosios bendrijos turi teisę pasirinkti, ar tvarkydamos apskaitą ir sudarydamos finansines ataskaitas vadovausis:

1. tik 38-ojo verslo apskaitos standarto nuostatomis;

2. visais kitais verslo apskaitos standartais.

Verslo apskaitos standartai skelbiami skiltyje „Priimti standartai“.

Kur būtų galima rasti paaiškinimų ir pavyzdžių, kaip mažosios bendrijos apskaitoje registruojamos ūkinės operacijos?

Jeigu mažoji bendrija pasirenka taikyti 38-ąjį verslo apskaitos standartą „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos", paaiškinimų ir pavyzdžių, kaip apskaitoje registruoti ūkines operacijas ir sudaryti finansines ataskaitas, ji gali rasti 38-ojo verslo apskaitos standarto „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos" metodinėse rekomendacijose.

Jeigu mažoji bendrija pasirenka taikyti visus verslo apskaitos standartus, paaiškinimų ir pavyzdžių, kaip apskaitoje registruoti ūkines operacijas ir sudaryti finansines ataskaitas, ji gali rasti atitinkamo standarto metodinėse rekomendacijose. Verslo apskaitos standartų metodinės rekomendacijos skelbiamos skiltyje „Metodinės rekomendacijos“.

Kokias finansines ataskaitas rengia mažosios bendrijos?

38-ąjį verslo apskaitos standartą „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos" taikančios mažosios bendrijos rengia balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą ir aiškinamąjį raštą. Pateikiamos balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos formos, paruoštos naudoti „Excel“ programoje:

Balanso forma

Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

Visus verslo apskaitos standartus taikyti pasirinkusios mažosios bendrijos rengia sutrumpintą balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą ir aiškinamąjį raštą. Pateikiamos sutrumpinto balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos formos, paruoštos naudoti „Excel“ programoje:

Sutrumpinto balanso forma

Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

Kokie pagrindiniai 38-ojo verslo apskaitos standarto „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos" ir visų verslo apskaitos standartų apskaitos reikalavimų skirtumai?

38-asis VAS „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos“ nustato daug paprastesnius apskaitos tvarkymo ir finansinių ataskaitų sudarymo reikalavimus palyginti su visų verslo apskaitos standartų nuostatomis. 38-ąjį verslo apskaitos standartą pasirinkusios mažosios bendrijos:

- Nerengia nuosavo kapitalo pokyčių ir pinigų srautų ataskaitų.

- Aiškinamajame rašte neteikia informacijos pagal kitų VAS reikalavimus.

- Nevertina turto ir įsipareigojimų kita verte (tikrąja, grynąja galimo realizavimo, amortizuota savikaina) negu įsigijimo savikaina.

- Netaiko perkainotos vertės būdo ilgalaikio materialiojo turto apskaitai.

- Nenuvertina turto.

- Nesudaro atidėjinių, neteikia informacijos apie neapibrėžtuosius įsipareigojimus ir neapibrėžtąjį turtą.

- Neskaičiuoja, apskaitoje neregistruoja ir finansinėse ataskaitose nepateikia atidėtojo pelno mokesčio.

- Nepripažįsta, apskaitoje neregistruoja ir finansinėse ataskaitose neparodo ilgalaikio atlygio darbuotojui.

- Ištaisytų apskaitos klaidų ir pakeistos apskaitos politikos poveikio neparodo retrospektyviniu būdu.

PERTVARKYMAS: Koks verslo apskaitos standartas taikomas pertvarkant individualią įmonę, ūkinę bendriją, akcinę ar uždarąją akcinę bendrovę į mažąją bendriją?

Individualią įmonę, tikrąją ūkinę bendriją ar komanditinę ūkinę bendriją, akcinę ar uždarąją akcinę bendrovę pertvarkant į mažąją bendriją taikomos 35-ojo verslo apskaitos standarto „Įmonių pertvarkymas" VI skyriaus nuostatos, t. y.:

1. minėtų įmonių turtas ir įsipareigojimai registruojami kaip mažosios bendrijos turtas ir įsipareigojimai;

2. po pertvarkymo mažosios bendrijos nariai, vadovaudamiesi teisės aktų nustatyta tvarka, bendrijos nuosavo kapitalo struktūrą nustato savo sprendimu.

Mažąją bendriją pertvarkant į akcinę ar uždarąją akcinę bendrovę taikomos 35-ojo verslo apskaitos standarto „Įmonių pertvarkymas“ V skyriaus nuostatos, o mažąją bendriją pertvarkant į individualią įmonę, tikrąją ūkinę bendriją ar komanditinę ūkinę bendriją - VI skyriaus nuostatos.

Kokiomis verslo apskaitos standartų nuostatomis turi vadovautis mažosios bendrijos 2015 m. sausio 1 d. litais išreikštus apskaitos duomenis perskaičiuodamos į eurais išreikštus apskaitos duomenis?

Mažosios bendrijos, pasirinkusios taikyti 38-ąjį verslo apskaitos standartą „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos“, taip pat kaip ir pasirinkusios taikyti visus verslo apskaitos standartus, turi taikyti 40-ąjį verslo apskaitos standartą „Euro įvedimas“.

Kaip nuo 2015 m. sausio 1 d. pasikeičia ūkinių operacijų, išreikštų užsienio valiuta, apskaitos tvarka pagal 38-ojo verslo apskaitos standarto reikalavimus? 

Mažųjų bendrijų ūkinių operacijų, išreikštų užsienio valiuta, apskaita nuo 2015 m. sausio 1 d. turi būti tvarkoma pagal naujas 38-ojo verslo apskaitos standarto „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos“ 21 ir 22 punktų nuostatas. Nuo 2015 m. sausio 1 d. sandoriai, minėtuose standarto punktuose išvardytos ūkinės operacijos, kurių duomenys išreikšti užsienio valiuta, perskaičiuojami į eurus pagal apskaitoje taikomą euro ir užsienio valiutos santykį, nustatytą vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 5 straipsnio pakeitimo įstatymu.

Ūkinės operacijos užsienio valiuta pripažinimo metu įvertinamos ir apskaitoje registruojamos pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 5 straipsnį finansinių ataskaitų valiuta (eurais) taikant Europos Centrinio Banko skelbiamus euro ir užsienio valiutų santykius, o tais atvejais, kai Europos Centrinis Bankas jų neskelbia, – pagal Lietuvos banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį. Euro ir užsienio valiutos santykius galima rasti Lietuvos banko svetainėje http://www.lb.lt/ecb_euro_ir_uzsienio_valiutu_santykiai.

Euro ir užsienio valiutos santykiai apskaitoje taikomi nuo kitos darbo dienos Lietuvos Respublikoje po jų paskelbimo.

Atnaujinta: 2021.04.30

Šaltinis Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba
 
Mokesčių inspekcija paaiškina
 
Klausimai ir atsakymai dėl mažųjų bendrijų apmokestinimo
(parengta pagal 2020-11-19 galiojusias teisės aktų nuostatas)
 
Klausimai ir atsakymai dėl mažųjų bendrijų apmokestinimo
(parengta pagal 2018-01-01 galiojusias teisės aktų nuostatas)