Sprendimas tavo verslui !
Leidiniai / Dokumentų šablonai

Trečiadienis, 23 vasario 2022 09:22

Mažosios bendrijos narių iš mažosios bendrijos gautų pajamų apmokestinimas gyventojų pajamų mokesčiu. VMI komentaras (3 dalis)

Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

 

Komandiruočių dienpinigiai

MB narys, MB vadovas, kuris ir MB narys:

♦ MB nariui (ar MB nariui-vadovui) pagal Vyriausybės nutarimu* patvirtintas normas mokami dienpinigiai yra neapmokestinami GPM.

Normas viršijanti dienpinigių suma apmokestinama GPM ir deklaruojama 02 ar 26 pajamų rūšies kodu.

MB vadovas, kuris nėra MB narys:

♦ MB vadovui-ne nariui apmokėtos komandiruočių kompensacijos (dienpinigiai, kelionės ir kt. išlaidos) laikomos teikiamos paslaugos dalimi, todėl apmokestinamos GPM kaip pajamos, gautos pagal paslaugų sutartį (laikomos atlygio už vadovavimą MB dalimi).

*Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimas Nr. 526 Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimas Nr. 99 Dėl komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo.

Pavyzdys

Situacija: Gyventojas yra MB vadovas ir vienintelis šios MB narys. Jis už vadovavimą MB gauna atlygį pagal su MB sudarytą civilinę (paslaugų) sutartį, taip pat gauna pajamas iš MB pelno (dividendus).

MB veiklos vykdymo tikslais (MB turi vilkiką ir teikia krovinių pervežimo paslaugas) MB narys vyksta į komandiruotes užsienio valstybėse.

Klausimas: Ar apmokestinami MB nariui išmokėti dienpinigiai, kai jis išvyksta į komandiruotę* užsienyje?

Atsakymas: MB nariui (nepriklausomai nuo to, ar jis yra MB vadovas, ar ne) pagal Vyriausybės nutarimu patvirtintas normas** mokami dienpinigiai yra neapmokestinami pajamų mokesčiu.

Normas viršijanti dienpinigių suma būtų apmokestinama pajamų mokesčiu arba kaip su darbo santykiais pajamos (02 pajamų rūšies kodas), arba kaip pajamos iš paskirstytojo pelno (dividendai, 26 pajamų rūšies kodas).

Kai dienpinigiai išmokami MB nariams, apribojimas, susijęs su jų iš MB gaunamomis pajamomis, netaikomas, nes MB narių darbas nėra grindžiamas darbo sutartimi ir išmokėtos dienpinigių normos neapmokestinamos pajamų mokesčiu.

* Komandiruote laikomas MB nario Pelno mokesčio įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka įformintas (t. y. MB vadovo ar jo įgalioto asmens įsakymu (sprendimu), kuriame turi būti nurodyta komandiruotės tikslas, vieta (vietos), trukmė (jeigu komandiruotės metu vykstama į keletą užsienio valstybių, – buvimo kiekvienoje užsienio valstybėje trukmė) ir MB numatomos apmokėti išlaidų rūšys) išvykimas iš nuolatinės darbo vietos atlikti darbo funkcijų ar kelti kvalifikacijos.

** Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimas Nr. 526 Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo.

♦ MB narys perleidžia savo nario teises (MBĮ 10 str.):

finansinių priemonių pardavimo pajamos (taikoma GPMĮ 17 str. 1 d. 30 p. nustatyta lengvata);

♦ MB narys savanoriškai pasitraukia iš MB (MBĮ 11 str.):

finansinių priemonių pardavimo pajamos (taikoma GPMĮ 17 str. 1 d. 30 p. nustatyta lengvata);

♦ MB likviduojama (MBĮ 30 str.):

finansinių priemonių pardavimo pajamos (netaikoma GPMĮ 17 str. 1 d. 30 p. nustatyta lengvata).

Pavyzdys

Situacija: MB likviduojama ir MB pinigų likutis banko sąskaitoje MBĮ nustatyta tvarka padalijamas MB nariams.

Klausimas: Kaip apmokestinamos tokios MB narių pajamos?

Atsakymas: MB likvidavimo atveju laikoma, kad MB narys savo turimas teises parduoda likviduojamai MB.

Toks MB nario teisių pardavimas MB laikomas finansinių priemonių (toliau – FP) pardavimu, todėl, MB likvidavimo atveju vykdant atsiskaitymą su MB nariais MBĮ nustatyta tvarka, MB nario iš likviduojamos MB gautos piniginės lėšos (visa gauta suma) laikomos FP pardavimo pajamomis.

Likviduojama MB savo nariams išmokėtas pinigines lėšas turi deklaruoti Deklaracijos GPM312 formoje 12 išmokos kodu, kaip FP pardavimo pajamas (priskiriamas B klasei).

15/20 proc. dydžio GPM nuo iš likviduojamos MB gautų FP pardavimo pajamų apskaičiuoti ir sumokėti turi patys MB nariai, deklaruodami metines pajamas Deklaracijoje GPM311.

MB narys (kiekvienas atskirai), apskaičiuodamas apmokestinamąsias FP pardavimo pajamas, iš gautų pajamų gali atimti FP įsigijimo kainą – savo (MB nario) į MB įneštų įnašų vertę (buvusią įnešimo metu) bei su šių FP įsigijimu/pardavimu susijusius teisės aktuose nustatytus privalomus mokėjimus.

MB likvidavimo atveju GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 30 punkte nustatyta lengvata (500 Eur per metus neviršijanti neapmokestinama suma) netaikoma. Pajamų mokesčiu apmokestinamas apskaičiuotas FP pardavimo pajamų ir parduotų FP įsigijimo išlaidų teigiamas skirtumas.

Pavyzdys

Situacija: MB narys nusprendžia savanoriškai pasitraukti iš MB.

Klausimas: Kaip apmokestinamos MB nario pajamos?

Atsakymas: Pagal MBĮ 11 straipsnio nuostatas, savanoriško pasitraukimo iš MB atveju MB nariui turi būti grąžintas jo įnašas ar kompensuota įnašo vertė, padidinta MB pelno ar sumažinta MB nuostolių dalimi, proporcinga jo įnašo į MB dydžiui (vertei).

Kai įnašas grąžinamas turtu, pajamomis iš FP pardavimo pripažįstama to turto tikroji rinkos kaina grąžinimo momentu, o įsigijimo kaina − įnašo vertė (jeigu įnešta turtu − jo vertė, nustatyta MB narių susirinkimo sprendimu).

MB tokias išmokas Deklaracijoje GPM312 deklaruoja 12 kodu, o gyventojas savo

Deklaracijoje GPM311 tokias pajamas deklaruoja 11 kodu (t. y. kodą pakeičia).

Tokiu būdu GPM (15/20 proc.) apmokestinamas apskaičiuotas FP pardavimo pajamų ir parduotų FP įsigijimo išlaidų teigiamas skirtumas. Apskaičiuotam skirtumui gali būti taikoma GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 30 punkto lengvata (500 Eur per metus neviršijanti neapmokestinama suma).

Šaltinis: infolangas.lt

Skaityti 2279 kartai