Sprendimas tavo verslui !
Leidiniai / Dokumentų šablonai

Pirmadienis, 21 vasario 2022 10:26

Mažosios bendrijos narių iš mažosios bendrijos gautų pajamų apmokestinimas gyventojų pajamų mokesčiu. VMI komentaras (1 dalis)

Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

 

MB nario iš MB gautų pajamų apmokestinimas

MB nario iš MB gautos pajamos:

su darbo santykiais susijusios pajamos;

pajamos iš paskirstytojo pelno – dividendai;

pajamos pagal civilines sutartis už MB suteiktas paslaugas /atliktus darbus (įskaitant vadovavimo MB paslaugas);

kitos pajamos (dienpinigiai, turtinis įnašas ir kt.).

MB vadovo (ne MB nario) už vadovavimo MB paslaugas.

MB narys iš MB gali gauti sumas, GPM ir VSD įmokų tikslu priskiriamas su darbo santykiais susijusioms pajamoms:

Pajamos 43 VDU: šioms pajamoms priskiriama suma turi neviršyti sumos, nuo kurios pagal VSDĮ skaičiuojamos ir mokamos MB nario VSD įmokos.

VSD įmokų bazė negali būti didesnė nei VSD įmokų lubos − 43 VDU per metus (58 166,10 Eur 2021 m.; 64676,30 Eur 2022 m.).

Pajamų rūšies kodas 02: GPM kaip su darbo santykiais susijusios pajamos apmokestinama faktiškai MB nario iš MB gauta suma, VMI deklaruota 02 išmokos kodu.

GPM sumoka: gautos nuolatinio Lietuvos gyventojo – B klasės pajamos (GPM sumoka MB narys, pateikdamas Deklaraciją GPM311);

gautos nenuolatinio Lietuvos gyventojo – A klasės pajamos (nuo tokių pajamų GPM išskaičiuoja ir sumoka MB, GPMĮ 23 str. nustatyta tvarka).

20 / 32 proc. GPM: Šios pajamos (nuolatiniam Lietuvos gyventojui pritaikius metinį NPD ir GPMĮ 21 straipsnyje nustatytas lengvatas) apmokestinamos taikant 20 / 32 proc. GPM tarifą:

- jeigu metinė (bendra) šių pajamų, t. y.:

– su darbo santykiais susijusių pajamų (neįskaitant apskaičiuotų 2018 m. ar anksčiau),

– tantjemų ir atlygio už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete,

– iš darbdavio pagal autorines sutartis gautų pajamų suma viršija 60 VDU − 2021 m. ir vėlesniais metais, tai:

- 60 VDU neviršijanti pajamų dalis (2021 m. 60 VDU yra 81162 Eur; 2022 m. – 90246 Eur) apmokestinama 20 proc. GPM tarifu,

- 60 VDU viršijanti pajamų dalis - taikant 32 proc. GPM.

Pavyzdys

Klausimas: Ar MB narys, teikdamas paslaugas MB klientams, gali sudaryti su MB darbo sutartį, norėdamas gauti atlygį iš MB?

Atsakymas: Nors MB narys negali turėti darbo santykių su MB (pagal MBĮ 7 straipsnio 4 dalį), t. y. darbo sutartis nesudaroma, bet iš MB faktiškai gautas lėšas savo pasirinkimu gali priskirti:

- su darbo santykiais susijusioms pajamoms (02 išmokos kodas) arba

- dividendams (26 išmokos kodas) ir apmokestinti pagal šioms pajamoms taikomas nuostatas.

Pavyzdys

Situacija: MB narys (nuolatinis Lietuvos gyventojas) kiekvieną mėnesį iš MB išsiėmė 642 Eur asmeniniams poreikiams (per 2021 m. iš viso išsiėmė 7704 Eur).

Klausimas: Kokioms pajamoms priskiriamos tokios MB nario pajamos?

Atsakymas: GPMĮ taikymo požiūriu MB nario iš MB išsiimtos lėšos gyventojo (nario) pasirinkimu gali būti priskiriamos :

- su darbo santykiais susijusioms pajamoms arba

- pajamoms iš paskirstytojo pelno - dividendams.

MB narys gali pasirinkti, kokią sumą laikyti su darbo santykiais susijusiomis pajamomis, bet ji neturi viršyti nustatytų „lubų” (43 VDU sumos per metus).

Taigi, 7704 Eur suma, MB nario pasirinkimu priskiriama (visa ar atitinkamomis dalimis): su darbo santykiais susijusioms pajamoms (02 kodas) ir/ar dividendams (26 kodas).

Pavyzdys

Situacija: MB kiekvieną mėnesį Fondo valdybai už MB narį moka VSD įmokas nuo minimalios mėnesinės algos dydžio sumos. Tačiau, per 2021 metus MB narys faktiškai neišsiėmė lėšų iš MB.

Klausimas: Ar MB nariui atsiras mokestinės prievolės pagal GPMĮ?

Atsakymas: Vadovaujantis GPMĮ 8 straipsnio (Pajamų pripažinimas) nuostatomis, mokestinės prievolės, susijusios su MB nario iš MB gautų pajamų apmokestinimu GPM (t. y. GPM apskaičiavimu, sumokėjimu ir deklaravimu) atsiranda, kai gyventojas bet kokia forma (pinigais ar natūra) faktiškai gauna pajamas.

Taigi, pateiktoje situacijoje mokestinių prievolių pagal GPMĮ neatsiranda.

MB narys iš MB gautas lėšas gali priskirti pajamoms iš paskirstytojo pelno - dividendams:

Pajamų rūšies kodas 26 – dividendams priskirtos pajamos deklaruojamos 26 kodu;

15 proc. GPM – Dividendai apmokestinami taikant 15 proc. GPM tarifą. Metinis NPD netaikomas, bet šios pajamos gali būti mažinamos GPMĮ 21 straipsnyje nustatytomis lengvatomis - jei MB narys yra nuolatinis Lietuvos gyventojas;

MBĮ reikalavimai – MB nario lėšos asmeniniams poreikiams gali būti išsiimtos kaip avansu išmokamas pelnas (MBĮ 24 str.), o tuo atveju, kai MB finansinių metų pelno dalis, tenkanti MB nariui, yra mažesnė negu jo per finansinius metus gautų išmokų kaip avansu išmokėto pelno suma, MB narys MB turi grąžinti sumą, viršijančią jam tenkančią metų pelno dalį (MBĮ 26 str. 6 d.). <...> laikoma, kad suma, nuo kurios pagal VSDĮ buvo mokamos MB nario VSD įmokos, grąžinama paskiausiai (MBĮ 26 str. 7 d.);

GPM sumoka – gautos nuolatinio Lietuvos gyventojo – B klasės pajamos (GPM sumoka pats MB narys, pateikdamas Deklaraciją GPM311);

gautos nenuolatinio Lietuvos gyventojo – A klasės pajamos (GPM išskaičiuoja ir sumoka MB (GPMĮ 23 straipsnyje nustatyta tvarka; atsižvelgiama ir į dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis).

Pavyzdys

Situacija: MB narys (nuolatinis Lietuvos gyventojas) kiekvieną mėnesį iš MB išsiima 642 Eur lėšas - iš viso per 2021 metus iš MB gavo 7 704 Eur.

Klausimas: Kaip apmokestinamos MB nario pajamos, jeigu jas pasirenka deklaruoti 26 pajamų rūšies kodu?

Atsakymas: Pajamų rūšies kodu 26 deklaruojamos MB nario faktiškai iš MB gautos

pajamos, MB nario pasirinkimu priskirtos pajamoms iš paskirstytojo pelno - dividendams. Dividendai nuo pirmo euro apmokestinami taikant 15 proc. GPM.

Šios pajamos gali būti mažinamos GPMĮ 21 straipsnyje nustatytomis išlaidomis (įmokomis už studijas ir kt.).

GPM apskaičiuoti ir sumokėti turi pats MB narys, VMI pateikdamas savo Deklaraciją GPM311 (už 2021 metus iki 2022-05-02, nes gegužės 1 diena bus nedarbo diena).

 

Naudojami trumpiniai
♦ Deklaracija GPM311 – metinė pajamų mokesčio deklaracija (nuolatinio Lietuvos gyventojo);
♦ Deklaracija GPM313 – Mėnesinė pajamų mokesčio deklaracija;
♦ Deklaracija GPM312 – Metinė gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracija;
♦ Deklaracija GPM314 – Nenuolatinio Lietuvos gyventojo metinė pajamų mokesčio deklaracija;
♦ Fondo valdyba – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Sodra);
♦ GPMĮ – Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas;
♦ GPM – gyventojų pajamų mokestis;
♦ MBĮ – Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymas;
♦ MB – mažoji bendrija;
♦ NPD – neapmokestinamasis pajamų dydis;
♦ Su darbo santykiais susijusios pajamos – su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos;
♦ VDU - vidutinių šalies darbo užmokesčių dydžio suma, taikoma apdraustųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo (toliau – VSD) įmokų bazei skaičiuoti;
♦ VMI – Valstybinė mokesčių inspekcija;
♦ VSDĮ – Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas.
 
Šaltinis: infolangas.lt
Skaityti 1943 kartai